Barn blir ofte påvirket,
vi drar dem i riktig
retning...

 

 

Undervisning
For mange barn og unge er skolen en svært viktig mestringsarena. Et godt tilrettelagt undervisningstilbud kan være avgjørende for en harmonisk personlighetsutvikling og dermed et godt selvbilde, til tross for et ekstra utfordrende utgangspunkt.


Vi tar utgangspunkt i lærerplanverkets generelle del og kunnskapsløftet, og legger vekt på mestring på alle alternative arenaer.

Vårt arbeid er basert på nærhet, forutsigbarhet, trygge relasjoner og aksept.
Vi ønsker å bygge positive relasjoner mellom barn, unge, voksne og norsk natur.
Vi har et Resiliensfokus, det vil si at vi bygger på positive mestringsressurser.
Gjennom å fokusere på sterke sider og mestring, gir det en mulighet til individuell utvikling. Barføtts visjon er å bidra til å gi barn og unge meningsfulle opplevelser og verdifull kunnskap til å ta med videre i livet.


Vårt formål er å gi barn og unge en tro på egne evner og muligheter, og motivere til utvikling i forhold til eget mestringsnivå.


Dette mener vi kan oppnås gjennom:


• Utvikle evner som er nødvendig for å oppnå en viss grad av selvstendighet. (Selvregulering)
• Utvikle evner i å kunne se forskjellige valg og treffe egne beslutninger. (Situasjonsfornemmelse og selvfølelse)
• Utvikle evner i å gå inn i, og håndtere relasjoner og handlinger med andre mennesker i den unges omverden.
(Sosial kompetanse)

 

Veiledning/oppfølging av fosterfamilie


Kan omsorg læres via forskjellige opplæringsprogram eller studier? Dette er en essensiell, faglig problemstilling og er særlig relevant i et myndiggjørende og empowerment - perspektiv, da det reiser spørsmål om hvem som har kunnskap om hva som er god omsorg, og hvem som har kompetanse til å lære det bort. Noen familier synes bare å ha i seg evner og ferdigheter til å gi god omsorg, og de får det til i relasjon med fosterbarnet. Dette er fosterfamilier som er forskjellige i livsstil og status, i formell kunnskap og intellektuell kapasitet, ulike i erfaring og ferdigheter. Det de har felles, er evne til å gi og bygge opp en god relasjon til sitt fosterbarn, og i kjærlighet følge barnet i dets utvikling mot eget voksenliv.


Vi mener at å tilføre kunnskap og øke forståelsen til fosterforeldre som har gode følelser og et nært forhold til sine fosterbarn, kan være av stor betydning. Om en ser på omsorgskompetanse som en sammensmelting av følelser, fornuft og ferdigheter, så er kunnskap viktig, samtidig som det kun er et bidrag. Økt kunnskap har betydning for fosterfamiliens innsikt og forståelse for fosterbarnet og oppdraget de utfører. Slik kunnskap kan tilføres gjennom oppfølging og veiledning.

Vi er en instans som kan kontaktes for oppfølging og veiledning av fosterfamilier, avhengig av avtaler som er inngått med barnevernet i kommunen eller avtaler som er gjort med fagteam i de forskjellige regioner.


Vår fagkonsulent vil støtte og veilede fosterfamilien hver 14. dag med oppmøte hjemme hos familien, ved behov enda oftere eller sjeldnere. Dette justeres etter behov. Fagkonsulent kan også bistå med koordinering i hver enkelt sak, samarbeid med andre involverte instanser, skole, BUPP, PPT, NAV eller Oppfølgingstjenesten. Fagkonsulenten kan også sørge for referater fra ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter, framskaffe og administrere støttetiltak som ferie, fritid og avlastning for den unge, arrangere fagsamlinger og gruppeveiledning etc.


Vi kan også tilby døgnberedskap til familien. Dette er godt kvalifiserte personell som har 24 timers telefonvakt der familien kan ringe i vanskelige situasjoner. Vi møter også opp i hjemmet.


Vår fagkonsulent vil også sørge for at all rapportering skjer skriftelig direkte til Barneverntjenesten.
Vi legger vekt på at fagkonsulenten alltid skal være faglig oppdatert. Vår faglige praksis tilstreber i størst mulig grad å være evidensbasert og vi jobber tverrfaglig for en bred og grundig forståelse.

 

Miljøarbeid
Som et ledd i vår tiltakskjede tilbyr vi miljøterapeuter som har kompetanse til å etablere gode relasjoner til de barn og unge vi jobber med. Vår oppgave er alltid å tilpasse det terapeutiske arbeidet ut i fra den unges muligheter, behov og erfaringer.


Barføtt tilbyr dag, uke og helgeaktiviteter for barn og ungdom. Vi tilrettelegger aktiviteter etter gruppens sammensetning, i tilpasset rekkefølge og med tilpasset styrke. Barføtt hjelper til med å veilede den enkelte individuelt slik at han eller hun kan gjøre erfaringer som kan bidra positivt i den totale (selv)utviklingsprosessen.


Målsettingen er å kunne bidra til at den unges omverdensrelasjoner endres, og blir mer funksjonelle med hensyn til mulighetene for den unges utvikling og behovstilfredsstillelse. Vi tilbyr også andre former for støttetiltak.
Vi tilrettelegger våre tjenester etter oppdragsgivers ønsker og behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Design Trysil Kontor og Data AS